[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
HomeOnderwerpenPublicatiesContactRSS

Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

K3 kan in Caleido optreden

donderdag 31 maart 2011 - Update 5/4*** De mensen die gaan wonen in het project Caleido hebben een meevallertje: de brandstofleiding zal geen benzine meer vervoeren, hooguit kerosine of diesel. Zo bevestigt de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO).

Op 21 maart ontvingen de raadsleden van Lansingerland een brief van Burgemeester en Wethouders met een nadere toelichting op het project.

Opvallende punten:

* In de extra raadsvergadering van 10 maart vroeg Ruud Braak (PvdA) volgens het verslag in de Heraut "of de VRR (Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, JS) had ingestemd met het feit dat de gemeente de nadere veiligheidseisen niet opvolgt. Toen wethouder Jan den Uil dat bevestigde, drong Braak aan op het opnemen van een passage in het raadsvoorstel waarin dat wordt vastgelegd. 'Over een paar jaar zit er een ander college en dan weet niemand meer hoe de besluitvorming hierover is gegaan', waarschuwde hij. De wethouder beloofde zo'n passage te zullen opnemen in het raadsstuk."

Nu staat in de brief van het college: "Het al dan niet treffen van aanvullende maatregelen blijft de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. De VRR heeft in het kader van externe veiligheid een adviserende rol en hoeft derhalve geen toestemmingen/instemmingen te verlenen. Uw raad heeft op 10 maart 2011 ingestemd met de notitie zienswijzen behorende bij het projectuitvoeringsbesluit waarin gemotiveerd is aangegeven van welke adviezen/maatregelen wordt afgeweken en de argumenten daartoe."

Dat is de bal keihard terugspelen. Met andere woorden: "Dikke doei, jullie lieten je voor de mal houden dat de VRR had ingestemd met het zonder enige aanpassing bouwen van de woningen langs een K1-pijpleiding, de gevaarlijkste die we kennen in Nederland. In het plangebied met een aannemelijke dichtheid van meer dan 255 personen per hectare." Of de raad, en vooral oppositiepartij PvdA, dat spelletje pikt zal blijken op 31 maart 's avonds.

* Ondanks alle fouten (gemeenteambtenaar wijkt van adviezen af, maar weet niet hoe groot een hectare is, waardoor berekening personen per hectare een factor 10 de mist in gaat) en hoge persoonsdichtheid in het plangebied, schrijft het college: "De externe veiligheidsrisico's ten aanzien van de DPO leiding zijn op de juiste wijze in kaart gebracht en beoordeeld. Het project Caleido past binnen de wettelijke kaders ten aanzien van bouwen nabij buisleidingen. De VRR is gevraagd om advies in het kader van de wettelijke adviesplicht. De adviezen van de VRR ten aanzien van de zelfredzaamheid zijn bekeken en beoordeeld. Voor zover de adviezen niet zijn overgenomen is dit gemotiveerd gebeurd. Concluderend kunnen we stellen dat zowel de behandeling van de zienswijze van de VROM als het VRR advies formeel correct is verlopen."

Hoe gevaarlijk het er is, bleek vorige week. Een zware hijskraan was bezig bij de pijpleiding, zonder platen die de druk op de bodem zouden kunnen verdelen. De kraanmachinisten wisten niet van aard, zoals diameter, druk en medium en diepte van leiding waar ze op werkzaam waren.

Wat is nou de meevaller uit de aanhef? Hoewel de raad op 21 maart een brief kreeg die nog gaat over een benzineleiding (K1-leiding), is op 14 maart de status van de leiding veranderd. Voor de gemeente maakt het niet uit, want die bouwt toch alsof er helemaal geen leiding ligt. Maar voor u als lezer, en misschien koper, dan het volgende.

De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) wees eerst op de mij al bekende Risicokaart van Nederland, www.risicokaart.nl. Daar kun je de Caleido-pijpleiding aanklikken en meer informatie bekijken. Er is te zien dat op 14 maart 2011 een mutatie is aangebracht. Voor alle stoffen geldt in ieder geval de bebouwingsvrije zone van 2x 5 meter volgens het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Ik zag er een risicoafstand van 0 meter staan. Volgens DPO: "0 meter risico betekent dus K2 of K3, en dat is wat wij vervoeren. K1 en K2 hebben geen verschil in groepsrisico. [...] K1 is bijvoorbeeld benzine, K2 bijvoorbeeld kerosine, K3 bijvoorbeeld diesel." K3 kan dus ook in Caleido optreden.

Weet de gemeente dat? DPO: "Inzake veiligheidsafstanden tot buisleidingen (vanaf 1 januari geregeld in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen) is de gemeente bevoegd gezag. De buisleidingexploitant informeert bij wijzigingen de VROM Inspectie, en bij dit soort grote wijzigingen ook Directie Externe Veiligheid van het ministerie van I&M (voorheen viel deze directie onder VROM). Ik adviseer u om zich te wenden tot de gemeente, die weer gesprekspartner is voor VROM/I&M en de exploitant."

En waarom stond het niet in de brief aan de Raad van 21 maart? Misschien dat er raadsleden zijn die dat willen weten.

Wat betekent die aanpassing van K1 naar K2? Dat de gevarenzone kleiner wordt. En er is geen risico meer van een fakkelbrand, maar van een plasbrand. Nog altijd lastig, omdat de gemeente twee speelplaatsjes bovenop de leiding wil aanleggen. "Veiligheid voorop" is alleen in woord het motto van de gemeente.

Normaal gesproken zou de gemeente deze nieuwe situatie willen voorleggen aan de VRR. Het ligt in de lijn van de verwachting dat de effectzone van 40 meter uit het advies nu kleiner wordt. Hoeveel kleiner kan ik niet zeggen. In eerdere gemeentelijke stukken ging de gemeente al soms uit van K2, maar de ene keer is de effectzone 20 meter, en dan weer 30. In eerdere berekeningen op basis van de gemeentelijke stukken kwam ik uit boven 100 personen per hectare in Caleido, een in de wet genoemde grens. Dat is afhankelijk van de effectzone. Hoe de VRR dat ziet, en of ze nog steeds brandwerende maatregelen zou willen bij een K2 leiding, zou interessant zijn om te weten.

Voor de bühne, belangstellende raadsleden en de uiteindelijke bewoners, want voor het college maakt het niet uit.

DPO stuurde een aantal links met achtergronddocumentatie:

* Wegwijzer externe veiligheid in de omgevingsvergunning

* Externe veiligheid

* Risicokaart Nederland

* Risicoafstanden voor buisleidingen met brandbare vloeistoffen K1/K2/K3

+=+=+=+=+=+=

Update 5/4: De VRR laat per e-mail weten niet te hebben ingestemd met het niet-overnemen van de adviezen. Want dat doen ze nooit. Zoals ik al vermoedde.

Wel hebben ze geconstateerd dat de gemeente op juiste wijze met de verantwoordingsplicht van het groepsrisico en zelfredzaamheid is omgegaan. Binnen het gespeelde spel, voeg ik toe, waarin de gemeente de bevoegdheid heeft om adviezen naast zich neer te leggen, is dat correct.

Wethouder Den Uil hoeft dus alleen maar te zeggen dat zijn uitspraak over de instemming gaat over de constatering van de VRR dat de gemeente op juiste wijze met de verantwoordingsplicht van het groepsrisico en zelfredzaamheid is omgegaan. Het is het recht van de gemeente, immers, om adviezen eerst in te winnen, en als ze niet bevallen in de prullenbak te deponeren.

Door de decentralisatie van de besluitvorming is het aan gemeenten om de "aanvaardbaarheid van de kans op een ramp met een bepaalde omvang" te bepalen. De gemeente staat aan de top van de piramide. Wat betekent dat alles mag, binnen ruime kaders.

Over de juistheid: in het raadsverslag van 10 maart staat dat de wethouder geen mening heeft over het akkoord van de VRR met dat er 1.000 m2 in een hectare zit. Voor de duidelijkheid: er zitten 10.000 m2 in een hectare in de wereld buiten Lansingerland. Wat betreft PolitiekActief.Net: no comment...

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Dossier HSL
 
Politieke Academie | Strategische data-analyses
 
Boeken: Permanente Campagne/Meer mensen naar de stembus
 
PolitiekActief.Net op Twitter

 
Notities - Meest recente items
31 december - Nieuwjaar, klimaat, burgerdividend en Lansingerland
5 maart - Campagnetijd

Lokale politiek - Meest recente items
28 december - Jaaroverzicht 2017

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items
1 november 2015 - Begroten tussen onkunde en onwil
9 juni 2014 - Over het uitsplitsen van samengestelde gegevens
2 juni 2014 - Over het mechanisme van verandering en stabiliteit bij verkiezingen
25 april 2014 - De onvermoede stabiliteit van de Rotterdamse verkiezingen
28 maart 2014 - Spookstemmen

Archief

Interessante site
[an error occurred while processing this directive]

Powered by Coranto

Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier