Wie ben ik?Wat wil ik?Publicaties
Website Joost Smits, politiek actief in Lansingerland (ZH)
Home  >  Publicaties  >  Inhoud artikel

Klik hier om te abonneren op de gratis nieuwsbrief

Naar bovenkant scherm

The Alderman's Speech

zondag 15 januari 2012 - Updated*** In 2011 won de film The King's Speech meerdere Oscars. Een stamelende Engelse koning geeft, na een aarzelend begin, een gloedvolle speech af. Onze (volgens vrienden) terughoudende en (volgens vijanden) weinig daadkrachtige wethouder mag op 26 januari in 3 minuten zijn verhaal doen tegen de Tweede Kamer over de HSL-problemen van Lansingerland. Wat zou hij kunnen zeggen?

Informatie over The King's Speech is hier te vinden. Wat is de stand van zaken op dit moment over The Alderman's Speech?

1. De Minister stuurde op 23 december 2011 een brief naar Lansingerland.

2. De afgelopen week was er de nodige consternatie. De Stichting Stop Geluidsoverlast HSL uit Berkel en Rodenrijs meent over de wethouder: "Hij verkondigt, samen met Burgemeester van Vliet zonder enige onderbouwing dat de overkapping technisch niet mogelijk is en te duur is. Zelfs hebben onze bestuurders geen interesse in een haalbaarheidsonderzoek. Want deze duurzame en structurele oplossing is, volgens vele door ons geraadpleegde deskundigen, wel degelijk mogelijk. Maar je moet wel willen!" Voor de zekerheid is men een petitie gestart. Niet ten overvloede, gezien het track record van de gemeente.

3. Er is in overleg met de fractievoorzitters een brief teruggestuurd als reactie op de brief van de minister, datum 10 januari 2012. Er staat wel degelijk een verwijzing naar het "Dak op de Bak" in.

4. De passage over Dak op de Bak zou in het overleg zijn ingebracht door Leefbaar Lansingerland en CDA. Het CDA zou zeer sterk en bevlogen hebben gesproken. Verder werd door onafhankelijk raadslid Neeleman gezegd vooral aan te dringen op werkende geluidsmaatregelen, en er rekening mee te houden dat het overleg vooral gaat over de concessie, een strijdig onderwerp.

5. Dat wordt door lezers van het blog weer bestreden. In het overleg met de fractievoorzitters is door CDA, GroenLinks en D66 gepleit om bij het rondetafelgesprek de overkapping als wens/eis van de gemeente te noemen. Leefbaar en PvdA verzetten zich daar tegen. De wethouder zal bij de Kamerleden niet melden dat de gemeente voor een overkapping is. Men zal slechts reageren als er door Kamerleden vragen over gesteld worden. Het overleg gaat niet alleen over de concessie. Niet voor niets is ook DCMR uitgenodigd. Los daarvan is dit een unieke kans om de overkapping (of alleen maar de noodzaak van een onderzoek daarnaar) op tafel te leggen. Zo vaak krijg je niet de kans om ze te spreken. Waarvan akte!

6. Iemand oppert om de brief niet te publiceren, omdat het ook onderhandelingsinformatie is. Daar zit wat in. Het is niet het doel van PolitiekActief.Net om een medespeler te worden, alleen om te becommentariëren. Ik publiceer de brief pas ná 26 januari, tenzij iemand anders hem eerder ergens post. Maar ja, de brief is al gestuurd naar de Minister, en ik neem aan dat de fracties de brief ook hebben gestuurd naar hun fracties in het parlement. Bloglezers wijzen erop dat het toch wel om openbare informatie gaat. Okay, als de gemeente de brief op de eigen website plaatst, of een politieke partij of belangenorganisatie, dan zal ik hier de link opnemen. (brief inmiddels geplaatst op site Gemeente, dank!)

7. Er volgt komende week overleg in de gemeenteraad over de precieze strategie, en wat de wethouder gaat zeggen. Zie de nieuwsbrief van de PvdA van vrijdag.

8. Tenslotte: ik vind de brief nogal slap, maar dat is een kwestie van stijl en smaak. Of het op 26 januari beter wordt moeten we maar zien (live webcast op www.tweedekamer.nl).


En wat nu? PolitiekActief.Net is, nogmaals, geen speler in het spel, alleen toeschouwer. Ik wil op geen enkele manier de waardevolle bijdrage van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL doorkruisen. Of de gemeente Lansingerland in de weg lopen in hun politieke afwegingen en strategiekeuze.

Los daarvan toch een voorstel voor The Alderman's Speech. Misschien zijn onderdelen bruikbaar. Kan het inspireren, of juist dienen om keuzes in te perken ("dat in ieder geval niet"). Ik pretendeer niet de kwaliteit te bieden van de echte King's Speech. Bovendien is deze speech getimed op 5 minuten, terwijl er maar 3 beschikbaar zijn. De wethouder moet zich dus beperken tot enkele hoofdzaken, en de rest kan in een persverklaring.

-----------------------------

Geachte volksvertegenwoordigers, Excellentie,

Sinds december 2008 behandelen wij in raads- en commissievergaderingen de geluidsproblemen van de hogesnelheidslijn (HSL), die ons grondgebied doormidden snijdt. Lansingerland is een van de gemeenten met de grootste bouwopgave van woningen, waarbij wordt uitgegaan van afspraken over de maximale gemiddelde geluidsbelasting van 57 dB(A) op de HSL.

Volgens artikel 111a van de Wet Geluidhinder moeten Burgemeester en Wethouders maatregelen treffen om het binnenklimaat van woningen bij spoorlijnen te beperken tot een redelijk niveau. (link)

Op 24 augustus 2011 gaf de Minister toe dat op één meetpunt in onze gemeente de herrie boven het maximum uit kwam. Dat was al te verwachten uit rapporten van TNO, de Milieudienst Rijnmond DCMR, Bureau Peutz en Bureau Sight. Twee andere meetpunten liggen net onder het maximum. Maar in september werd zowel de dienstregeling verder uitgebreid, als de snelheid van de treinen opgevoerd. (link)

Per januari 2012 is de dienstregeling op de hogesnelheidslijn verder opgevoerd. Nieuwe treinen zullen op hogere snelheden rijden dan de huidige treinen. Volgens de Minister maken de nieuwe treinen nog meer herrie. Volgens het rapport van Lloyd's Register Rail Europe B.V., in opdracht van de Minister, mag worden getwijfeld aan de correcte oplevering en effectieve werking van de geluidsschermen. Te verwachten valt dat de dienstregeling 2012 de maxima sterk zal overschrijden. (zie antwoord 17 in deze link en het midden op blz. 32 van het Lloyd's rapport hier)

Volgens de vorige Minister rijden er andere treinen, op ander spoor, op andere snelheden en andere frequentie dan gepland. Er zijn nogal veel aanpassingen gemaakt sinds de eerste besluitvorming. De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten die nu Lansingerland vormen zagen dat met lede ogen aan. Vandaar dat voor een aanpassing van de tunnelbak specifiek voor Bergschenhoek de afspraak werd gemaakt dat de oorspronkelijke geluidscontouren niet zouden veranderen. (link en Rijkswaterstaat document ZHM\216728, waarin de afspraak over Bergschenhoek staat)

Gebruikelijk in Nederland is dat een dienstregeling vóóraf wordt doorgerekend of die past in de geluidsruimte. Bij de HSL is dat niet gedaan voor de dienstregelingen sinds 2008. (punt 2.3b in deze link)

De diverse rapporten over de HSL maken gebruik van het Reken- en Meetvoorschrift, gepubliceerd in de Staatscourant. Daarin wordt uitgegaan van de Minister als bevoegd gezag. Echter, in een eerste rechtsgang bleek dat noch omwonenden, noch de gemeente Lansingerland de Minister op dat moment konden dwingen om de regels na te leven. Als Tweede Kamer kunt u dat wel. (link)

Wat belooft de Minister tot nu toe? Een aantal maatregelen, waarvan de werking op grond van het Lloyd's rapport moet worden betwijfeld. Een rapport dat de Minister sinds januari 2011 in bezit heeft, en waarvan onderwerpen met delegaties van gemeente en omwonenden zijn besproken alsof het nog iets was om uit te zoeken.

Ik ga afronden. De gemeente Lansingerland eist dat de Minister binnen zes weken met een onderbouwde oplossing komt om in 2012 met hoge mate van zekerheid de herrie binnen 57 dB(A) te houden, en voor Bergschenhoek de geluidscontouren als in de oorspronkelijke plannen (ook als die lager zijn dan 57 dB(A)). Deze oplossing zullen wij laten beoordelen door de Milieudienst Rijnmond DCMR en Bureau Peutz.

Als de gepresenteerde oplossing onvoldoende is, of niet op tijd wordt aangeleverd, zullen wij de exploitant van de HSL behandelen als elk ander bedrijf of elke andere particulier die in ons grondgebied te veel herrie maakt. Om uit te gaan van een evenwichtig en redelijk uitgangspunt zullen wij ons baseren op de situatie van 2011. Vanaf 15 maart 2012 zullen wij dagelijks een vergelijking maken met dezelfde dag in 2011. Elke trein die harder rijdt dan 160 km/uur zullen wij staande houden, controleren op EU-conformiteit, de papieren controleren, en de bestuurder verder zenden met een proces verbaal. Ook elke trein die er dagelijks meer rijdt dan dezelfde dag in 2011 zullen wij zo behandelen. Wij beseffen dat we daarmee gedogen dat het jaargemiddelde van 2012 nog steeds op één meetpunt bóven het maximum van 57 dB(A) uitkomt. Voor 2013 overwegen wij drastischer maatregelen, zoals in beslagname van voertuigen.

Elke uitbreiding van de dienstregeling zal vooraf moeten worden onderbouwd conform de gebruikelijke regelgeving. Die uitbreidingen zijn mogelijk als de Rijksoverheid aanpassingen maakt aan de geluidsmaatregelen, en met testritten de effectiviteit onderzoekt.

Als college en gemeenteraad van Lansingerland betwijfelen wij of het echt mogelijk zal zijn om 200 hogesnelheidstreinen per dag te laten rijden binnen de vastgestelde geluidsruimte zonder "Dak op de Bak". Voor een enigszins rendabele exploitatie. Het is aan de Tweede Kamer om daar al dan niet geld voor beschikbaar te stellen. Echter, wij kunnen niet langer de situatie toestaan die er sinds 2008 is, waarbij onze burgers, bedrijven, scholen, slachtoffer zijn van mislukkende experimenten, en men lange perioden te lijden heeft onder veel meer geluidsdruk dan het maximum jaargemiddelde van 57 dB(A).

-----------------------------

Categorie: Lokaal

Klik hier om de link te volgen Meer hierover: Eerder artikel over dit onderwerp

Ik ben geïnteresseerd in uw mening:

Uw naam:

Uw e-mail adres:


        

 
Notities - Meest recente items

Lokale politiek - Meest recente items

Nationale/Europese politiek - Meest recente items

Epistels - Meest recente items

Archief

Interessante site
Deze Web site bestaat sinds juli 2000. Sinds november 2005 onder het domein "PolitiekActief.Net"

Copyrights, enz.: klik hier